Information om udskiftning af vandmålere, tinglysning af ledninger på privat grund og årsafregning.

Som tidligere meddelt fusionerer Voerladegård Vandværk med Skanderborg Vand den 1. Januar 2021.
Indtil da skal alle henvendelser fortsat ske til Voerladegård Vandværk.
Mail: formand@voerladegaardvandvaerk.dk. Ved akut behov ring til vandværkspasser Arne Rodsted tlf. 29457966.
Efter den 1. Januar skal alle henvendelser ske direkte til Skanderborg Vand til døgnbetjent tlf. 87 93 93 93 eller mail: service@skanderborgforsyning.dk
Alle forbrugere vil i begyndelsen af det nye år modtage en årsafregning for 2020 fra Voerladegård Vandværk og en aconto opkrævning for det nye år fra Skanderborg Vand.
Vi arbejder p.t. med planlægning af målerudskiftning, som er forberedt til fuldautomatisk elektronisk aflæsning. Arbejdet med monteringen vil blive udført af firmaet Intego. Vi forventer, at de starter i uge 50 og 51. Det er dog tvivlsomt, om de kan blive færdige inden den 31/12 2020, men ellers vil arbejdet fortsætte i det nye år.
Det betyder muligvis, at vi en sidste gang skal køre rundt og aflæse årsforbruget på de gamle målere i december.
Alle tinglyste ejere/forbrugere vil modtage et brev, hvor information om tidspunkt for udskiftningen m.v. vil fremgår. Senere er planen, at der opsættes antenner til brug for fuldautomatisk aflæsning.
Endvidere arbejder vi p.t. med at identificere og tinglyse alle vores vandledninger, som ligger nedgravet på privat område. I den anledning vil vi kontakte mange lodsejere i den kommende tid.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Det blev en klar afgørelse!

Den ekstraordinære generalforsamling viste et markant ja til fusionering med Skanderborg Vand.
59 stemte for 1 stemte imod og 1 var blank.   Se referart her.
Det betyder, at Skanderborg Vand overtager den fulde drift og administration den 1/1-2021, hvor andelsselskabet Voerladegård Vandværk opløses.
Bestyrelsen er glad for den store opbakning til fusioneringen og går nu i gang med en lang række opgaver i forbindelse med overdragelse og opløsning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

          Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.30

Forsamlingshuset, Holmedalen 54, Voerladegård.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Information fra den ordinære generalforsamling den 9. september, hvor mere end 2/3 af de fremmødte  – inkl. fuldmagter – besluttede at stemme ja til det af bestyrelsen fremsatte og belyste forslag om, at Voerladegård Vandværk a.m.b.a. opløses og fusioneres med Skanderborg Vand A/S den 1. januar 2021. Ifølge § 8 i vedtægterne kræves, at samtlige stemme-berettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 stemmer ja til forslag om fusionering og opløsning. Hvis dette ikke er tilfældet, som her, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer ja. Derfor indkaldes til ekstraordinær general-forsamling med følgende punkt:
 3. Endelig afstemning om forslaget fremsat og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. september 2020 om fusionering med Skanderborg Vand A/S og opløsning af Voerladegård Vandværk a.m.b.a. 
 4. Eventuelt.

Hvem kan stemme, hvem er medlem og hvordan med fuldmagter?

Et medlem (forbrugsadressen) har kun èn stemme uanset antal tinglyste ejere og uanset antal ejendomme. Alle, der ejer tinglyst fast ejendom eller ejerlejlighed, og som modtager vand fra Voerladegård Vandværk, er medlem.  Der kan gives fuldmagt til èn anden tinglyst ejer. En tinglyst ejer kan dog kun – ud over egen stemme – afgive yderligere èn stemme for et andet medlem. Se nærmere i vedtægterne.

Skabelon til en fuldmagt kan hentes her – Hent som word    Hent som PDF

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2020 d. 9. SEPT.

Generalforsamlingsreferat 2020

BILAG 1 til GF-ref 2020 formandens beretning for 2019

BILAG 2 og 3 til GF-ref 2020 – Regnskab 2019 og Budget 2020

BILAG 4 til GF-ref 2020 – Oplæg til forslag om fusion med Skanderborg Vand

BILAG 5 til GF-ref 2020 – Oplæg fra Skanderborg Vand

BILAG 6 til GF-ref 2020 – Oplæg til Michael Mølgårds forslag

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

INFORMATION OM FORSLAG TIL FUSION MED SKANDERBORG VAND A/S

Klik her for at se information om bestyrelsens forslag til fusion med Skanderborg Vand.

Klik her for at se dagsorden til generalforsamlingen

Klik for at hente fuldmagt i word-format  eller  pdf-format

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

 

INDKALDELSE

TIL

GENERALFORSAMLING i VANDVÆRKET

Onsdag den 9. sept. kl. 19,00  i

Forsamlingshuset, Holmedal 54, Voerladegård

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år fremlægges.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • a) Bestyrelsen fremlægger forslag til afstemning om en fusion med Skanderborg Vand A/S, som vil betyde, at selskabet får ansvaret for at forsyne forbrugerne i Voerladegård Vandværk med drikkevand. Bestyrelsen belyser inden afstemningen fordele og ulemper samt økonomiske konsekvenser ved en fusion.
  • b)Michael Møllgaard fremlægger forslag om vedtægtsændringer m.v. Se forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.                                                                              På valg til bestyrelsen er Anders Bjarrum Laursen og Leif Ifversen Olesen,  der                 begge modtager genvalg. Desuden opstiller Michael Møllgaard til bestyrelsen.                 På valg som suppleant er Benny Andersen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen vil blive afviklet med respekt for gældende “corona-regler”. Alle er velkommen, men afhængig af antal fremmødte kan det blive nødvendigt at indskrænke deltagelse til  1 tinglyst ejer fra den enkelte forbrugsejendom.

Begrundelsen for, at bestyrelsen anbefaler en fusion er, at Voerladegård Vandværk møder voksende krav til administration og dokumentation samt udfordringer med miljø og drift. Krav som det vil koste investeringer i millionklassen i det kommende år at leve op til. Ved en fusion får Skanderborg Vand ansvaret for forsyningssikkerheden for drikkevand til forbrugerne i Voerladegård.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen sammen med Skanderborg Vand belyse de fremtidige muligheder efter en fusion, inden for både økonomi, drift og miljø.

Bestyrelsen samarbejder med Skanderborg Vand om mere information om en eventuel aftale og kontrakt.

Informationen vil blive gjort tilgængelig her på Voerladegård Vandværks hjemmeside i god tid inden generalforsamlingen. Klik her for at se mere information

Der er endvidere indkommet et forslag fra medlem Michael Møllgaard om vedtægtsændringer mv., som vil blive behandlet på generalforsamlingen under punktet ”Behandling af indkomne forslag”. Michael Møllgaards forslag kan ses her 

VIGTIGT

Bestyrelsen håber, at der bliver stor tilslutning til den kommende generalforsamling, da der skal behandles og tages beslutning om vidtgående forslag.

Hvem er medlem af Voerladegård Vandværk?

Alle, der ejer tinglyst fast ejendom eller ejerlejlighed, og som modtager vand fra Voerladegård Vandværk, er medlem.

Et medlem (forbrugsadressen) har kun èn stemme uanset antal tinglyste ejere og uanset antal ejendomme. Der kan gives fuldmagt til èn anden tinglyst ejer. En tinglyst ejer kan dog kun – ud over egen stemme – afgive yderligere èn stemme for et andet medlem. Skabelon til en fuldmagt kan hentes her – Hent som word    Hent som PDF

Se vandværkets vedtægter – Klik her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Brud på vandledning.

Tirsdag den 16/6 kl ca. 0900
‘Vi har brud på en vandledning ved Damtoften i Voerladegård i forbindelse med kloakeringsarbejdet og en betydelig del af Voerladegård er uden vand. Vi arbejder med sagen men vi kan p.t. ikke sige noget om. hvornår vi igen har vand.
Vi beklager!
Voerladegård Vandværk.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingen 29. april 2020 udsættes

Generalforsamlingen 29. april 2020 udsættes

Voerladegård Vandværks årlige generalforsamling, der er planlagt til at blive afholdt den 29. april, udsættes på grund af den danske regerings anbefalinger og restriktioner, som er indført på grund af coronavirus. Når det igen er muligt at samles indkaldes til ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, indkaldelse vil ske jf. vedtægterne ved annoncering i lokal avis samt med angivelse af opdateret dagsorden på hjemmesiden.

Da bestyrelsen på generalforsamlingen vil fremlægger forslag til afstemning om fusionering med Skanderborg Vand A/S og nedlæggelse af Voerladegård Vandværk a.m.b.a., er det planen, at der på Voerladegård Vandværkets hjemmeside offentliggøres informations-materiale. Der arbejdes fortsat på dette informationsmateriale, men da al mødeaktivitet er stærkt hæmmet af den situation samfundet er i, er vi ikke endeligt på plads. Der arbejdes fortsat med flere samarbejdspartnere for at få de sidste ting på plads.

Bestyrelsen kan dog oplyse, at der er arbejdet med forskellige scenarier for fortsat drift af Voerladegård Vandværk. Alle scenarier vil kræve investeringer i vandværket for 6-8 mio. kr. over de næste år. Investeringer vi som vandværk med ca. 350 forbrugere selv skal udrede, og som vil betyde prisstigninger.

Bestyrelsen anbefaler derfor at der fusioneres med Skanderborg Vand A/S, så forbrugerne i Voerladegård kan blive tilkoblet Skanderborg Vand A/S under samme vilkår, som de resterende 6.500 forbrugere i Skanderborg. Når vi er klar, vil vi offentliggøre informationsmateriale på hjemmesiden om konsekvenserne ved en fusion, samt uddybe dette på en kommende generalforsamling.

Udkast Dagsorden til Generalforsamling 2020

Se fremsendt uredigeret forslag fra et medlem

Bestyrelsen den 28. marts 2020

Sundheds- og ældreministeren har med virkning fra den 18. marts 2020 udstedt et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer mv., herunder generalforsamlinger, med mere end 10 deltagere (”Forsamlingsforbuddet”). Sundheds- og ældreministeren har samtidig forlænget fristen for indsendelse af årsrapport, hvilket indebærer, at årsrapporten nu skal indsendes senest otte uger efter Forsamlingsforbuddets ophør (”Fristforlængelsen”).

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt takstblad for 2020 og information om prisstigninger på vand.

Som en følge af flere kontrolprogrammer med vandprøver og investeringer i fremtidssikring af vandforsyningen, har bestyrelsen set sig nødsaget til at hæve priserne.

Prisen for vand vil i 2020 stige med 2 kr. til 7 kr. pr m3. En m3 vand vil således incl. statsafgift, drikkevandsafgift og moms komme til at koste 16,71 kr.

Endvidere vil der ske stigning og omlægning af det faste årlige bidrag, således at der fremover opkræves et fast bidrag for hver enkelt boligenhed, som er registreret med selvstændig adresse.

Prisen for boligenheder med egen stikledning/vandmåler til vandværket vi i 2020 stige fra 750 kr. til 1000 kr. + moms.

Prisen for hver enkelt boligenhed i ejendomme med fælles stikledning/vandmåler til vandværket vil fremover blive opkrævet med et årlig fast bidrag, som i 2020 vil være 750 kr. + moms. Vandværket vil i den kommende tid kontakte ejerne af de berørte ejendomme.

Det nye takstblad er godkendt af Skanderborg kommune.  Klik Takstblad 2020 Voerladegård Vandværk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Aflæsning af vandmålere

Vi kører rundt i området og  aflæser vandmålere i dagene onsdag og torsdag den 18. og 19. december.  Der er sikkert målere, hvorfra vi ikke kan modtage det elektroniske signal,  og der vil vi aflæser manuelt i målerbrønden.  Hvis der ikke er nogen hjemme håber vi,  at man har forståelse for,  at vi selv åbner målerbrønden og aflæser.                                              I 2018  havde vi en del steder udfordringer med  at finde målerbrønden, da de var dækket af jord og andet. Vi skal derfor gøre opmærksom på,  at det i medfør af regulativet påhviler ejeren at sikre, at målerbrønden er synlig og let tilgængelig.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar