INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

 

INDKALDELSE

TIL

GENERALFORSAMLING i VANDVÆRKET

Onsdag den 9. sept. kl. 19,00  i

Forsamlingshuset, Holmedal 54, Voerladegård

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år fremlægges.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • a) Bestyrelsen fremlægger forslag til afstemning om en fusion med Skanderborg Vand A/S, som vil betyde, at selskabet får ansvaret for at forsyne forbrugerne i Voerladegård Vandværk med drikkevand. Bestyrelsen belyser inden afstemningen fordele og ulemper samt økonomiske konsekvenser ved en fusion.
  • b)Michael Møllgaard fremlægger forslag om vedtægtsændringer m.v. Se forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.                                                                                     På valg til bestyrelsen er Anders Bjarrum Laursen og Leif Ifversen Olesen,                          der begge modtager genvalg. Desuden opstiller Michael Møllgaard til bestyrelsen.             På valg som suppleant er Benny Andersen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen vil blive afviklet med respekt for gældende “corona-regler”. Alle er velkommen, men afhængig af antal fremmødte kan det blive nødvendigt at indskrænke deltagelse til  1 tinglyst ejer fra den enkelte forbrugsejendom.

Begrundelsen for, at bestyrelsen anbefaler en fusion er, at Voerladegård Vandværk møder voksende krav til administration og dokumentation samt udfordringer med miljø og drift. Krav som det vil koste investeringer i millionklassen i det kommende år at leve op til. Ved en fusion får Skanderborg Vand ansvaret for forsyningssikkerheden for drikkevand til forbrugerne i Voerladegård.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen sammen med Skanderborg Vand belyse de fremtidige muligheder efter en fusion, inden for både økonomi, drift og miljø.

Bestyrelsen samarbejder med Skanderborg Vand om mere information om en eventuel aftale og kontrakt.

Informationen vil blive gjort tilgængelig her på Voerladegård Vandværks hjemmeside i god tid inden generalforsamlingen.

Der er endvidere indkommet et forslag fra medlem Michael Møllgaard om vedtægtsændringer mv., som vil blive behandlet på generalforsamlingen under punktet ”Behandling af indkomne forslag”. Michael Møllgaards forslag kan ses her 

VIGTIGT

Bestyrelsen håber, at der bliver stor tilslutning til den kommende generalforsamling, da der skal behandles og tages beslutning om vidtgående forslag.

Hvem er medlem af Voerladegård Vandværk?

Alle, der ejer tinglyst fast ejendom eller ejerlejlighed, og som modtager vand fra Voerladegård Vandværk, er medlem.

Et medlem (forbrugsadressen) har kun èn stemme uanset antal tinglyste ejere og uanset antal ejendomme. Der kan gives fuldmagt til èn anden tinglyst ejer. En tinglyst ejer kan dog kun – ud over egen stemme – afgive yderligere èn stemme for et andet medlem. Skabelon til en fuldmagt kan hentes her – Hent som word    Hent som PDF

Se vandværkets vedtægter – Klik her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Brud på vandledning.

Tirsdag den 16/6 kl ca. 0900
‘Vi har brud på en vandledning ved Damtoften i Voerladegård i forbindelse med kloakeringsarbejdet og en betydelig del af Voerladegård er uden vand. Vi arbejder med sagen men vi kan p.t. ikke sige noget om. hvornår vi igen har vand.
Vi beklager!
Voerladegård Vandværk.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingen 29. april 2020 udsættes

Generalforsamlingen 29. april 2020 udsættes

Voerladegård Vandværks årlige generalforsamling, der er planlagt til at blive afholdt den 29. april, udsættes på grund af den danske regerings anbefalinger og restriktioner, som er indført på grund af coronavirus. Når det igen er muligt at samles indkaldes til ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, indkaldelse vil ske jf. vedtægterne ved annoncering i lokal avis samt med angivelse af opdateret dagsorden på hjemmesiden.

Da bestyrelsen på generalforsamlingen vil fremlægger forslag til afstemning om fusionering med Skanderborg Vand A/S og nedlæggelse af Voerladegård Vandværk a.m.b.a., er det planen, at der på Voerladegård Vandværkets hjemmeside offentliggøres informations-materiale. Der arbejdes fortsat på dette informationsmateriale, men da al mødeaktivitet er stærkt hæmmet af den situation samfundet er i, er vi ikke endeligt på plads. Der arbejdes fortsat med flere samarbejdspartnere for at få de sidste ting på plads.

Bestyrelsen kan dog oplyse, at der er arbejdet med forskellige scenarier for fortsat drift af Voerladegård Vandværk. Alle scenarier vil kræve investeringer i vandværket for 6-8 mio. kr. over de næste år. Investeringer vi som vandværk med ca. 350 forbrugere selv skal udrede, og som vil betyde prisstigninger.

Bestyrelsen anbefaler derfor at der fusioneres med Skanderborg Vand A/S, så forbrugerne i Voerladegård kan blive tilkoblet Skanderborg Vand A/S under samme vilkår, som de resterende 6.500 forbrugere i Skanderborg. Når vi er klar, vil vi offentliggøre informationsmateriale på hjemmesiden om konsekvenserne ved en fusion, samt uddybe dette på en kommende generalforsamling.

Udkast Dagsorden til Generalforsamling 2020

Se fremsendt uredigeret forslag fra et medlem

Bestyrelsen den 28. marts 2020

Sundheds- og ældreministeren har med virkning fra den 18. marts 2020 udstedt et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer mv., herunder generalforsamlinger, med mere end 10 deltagere (”Forsamlingsforbuddet”). Sundheds- og ældreministeren har samtidig forlænget fristen for indsendelse af årsrapport, hvilket indebærer, at årsrapporten nu skal indsendes senest otte uger efter Forsamlingsforbuddets ophør (”Fristforlængelsen”).

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt takstblad for 2020 og information om prisstigninger på vand.

Som en følge af flere kontrolprogrammer med vandprøver og investeringer i fremtidssikring af vandforsyningen, har bestyrelsen set sig nødsaget til at hæve priserne.

Prisen for vand vil i 2020 stige med 2 kr. til 7 kr. pr m3. En m3 vand vil således incl. statsafgift, drikkevandsafgift og moms komme til at koste 16,71 kr.

Endvidere vil der ske stigning og omlægning af det faste årlige bidrag, således at der fremover opkræves et fast bidrag for hver enkelt boligenhed, som er registreret med selvstændig adresse.

Prisen for boligenheder med egen stikledning/vandmåler til vandværket vi i 2020 stige fra 750 kr. til 1000 kr. + moms.

Prisen for hver enkelt boligenhed i ejendomme med fælles stikledning/vandmåler til vandværket vil fremover blive opkrævet med et årlig fast bidrag, som i 2020 vil være 750 kr. + moms. Vandværket vil i den kommende tid kontakte ejerne af de berørte ejendomme.

Det nye takstblad er godkendt af Skanderborg kommune.  Klik Takstblad 2020 Voerladegård Vandværk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Aflæsning af vandmålere

Vi kører rundt i området og  aflæser vandmålere i dagene onsdag og torsdag den 18. og 19. december.  Der er sikkert målere, hvorfra vi ikke kan modtage det elektroniske signal,  og der vil vi aflæser manuelt i målerbrønden.  Hvis der ikke er nogen hjemme håber vi,  at man har forståelse for,  at vi selv åbner målerbrønden og aflæser.                                              I 2018  havde vi en del steder udfordringer med  at finde målerbrønden, da de var dækket af jord og andet. Vi skal derfor gøre opmærksom på,  at det i medfør af regulativet påhviler ejeren at sikre, at målerbrønden er synlig og let tilgængelig.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt standardregulativ for Voerladegård Vandværk

Standardregulativ for Voerladegård Vandværk 2019

Standardregulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019 og gælder for de fleste vandværker i Skanderborg kommune.

Standardregulativ af 28. mats 2007 ophæves.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingsreferat og Årsrapport

Se under menupunkterne Generalforsamlinger og Økonomi

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Persondataforordning

Persondatapolitik 2019

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Drik vand fra hanen – det er klimavenligt

Drik vand fra hanen – det er klimavenligt

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Varmen kan skade dine vandrør af støbejern

Varmen kan skade dine vandrør af støbejern

Det er altid en rigtig god ide at holde godt øje med sit vandforbrug. Og i meget varme og tørre periode er der en ekstra god grund til at gøre det, hvis din bolig har ældre vandinstallationer.

På grund af varmen er der nemlig risiko for, at jordledninger, der er vandforsyningen ind til huset, knækker. Det er kun et problem de steder, hvor jordledningerne er gamle og lavet af støbejern. Nyere installationer er lavet af plast, og plast kan udvide sig og tilpasse sig bevægelser i jorden.

”Støbejern er lidt ligesom glas, og du kan risikere, at vandrørene knækker, fordi jorden omkring rørene bliver meget tør og hård som sten. Populært sagt presser jorden rørene over,” siger Birger T. Christiansen, teknisk konsulent i brancheorganisationen TEKNIQ, der repræsenterer de danske el- og vvs-installatører.

Få tjek på dit vandforbrug

Vandskader er dyre og kan betyde store skader i huset, hvis de ikke opdages hurtigt. Danske Vandværkers tekniske rådgiver, Henrik Blomhøj, forklarer:

”Det kan blive meget dyrt, hvis et vandrør springer. Som udgangspunkt er det altid en rigtig god ide at holde øje med vandforbruget i husstanden. Og hvis du mindst en gang om måneden noterer, hvor meget vand du har brugt, vil du kunne spotte et eventuelt vandspild og forhindre, at din vandregning løber løbsk. Helt konkret skal du tjekke, om vandmåleren kører rundt, selv om du har lukket for alle hanerne i din bolig. Drejer den lille viser rundt, er det et tydeligt tegn på vandspild, for eksempel en lækage på et rør eller et toilet, som løber”.

Hvis vandmåleren står stille, og der bliver vådt i eller ved huset alligevel, kan det være jordledningen uden for huset, der er knækket. Det er boligejeren selv, som er ansvarlig for vandspild og reparationer af jordledningen.

Er du i tvivl, om du har et brud på rørene, så kontakt en autoriseret vvs-installatør, for det kan hurtigt blive en dyr omgang, hvis der er hul på vandrøret.

Du skal være særlig opmærksom på dit vandforbrug hvis:

 • Du har ældre installationer, som er lavet af støbejern
 • Du har indbyggede vandrør, som er skjult i vægge og gulve, hvor det kan være svært at se en lækage
 • Dine vandrør ikke er isolerede. Det gælder også for ældre huse, selvom de er helårsbeboede, især hvis rørene er placeret i uisolerede loftsrum eller skunke. En huskeregel er, at alle vandrør, der ligger uden for den isolerede del af boligen (klimaskærmen), er i risiko for at sprænge primært om vinteren på grund af frost.

Kilde: TEKNIQ Installationsbranchen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar